ജൂനിയർ മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ 75 കാറ്റഗറിയിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ തിരുവനതപുരത്തുകാരനായ ശരത് വിശേഷങ്ങളുമായി RJ ഷിഫിനും RJ ചിഞ്ചുവിനുമൊപ്പം റെഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡിൽ ...

Mar 17, 2017, 07:17 AM

#redondemand #redfmtrivandrum #rjshifin #rjchinju #bodybuilding #mrindia #goodhealth #motivation

Subscribe