സ്ക്കൂളിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുന്നു റെഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡിൽ RJ ഷിഫിനും RJ ചിഞ്ചുവും ..

Jun 02, 2017, 09:16 AM

#redondemand #redfmtrivandrum #rjshifin #rjchinju #schoolreopening #fun #pledge #school #memories

Subscribe