കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ കാലവർഷം എങ്ങനെ???അതിനുള്ള ഉത്തരവുമായി കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ സുദേവൻ റെഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡിൽ RJ ഷിഫിനും RJ ചിഞ്ചുവിനുമൊപ്പം ..

Jun 07, 2017, 07:06 AM

#redfmtrivandrum #redondemand #redfmkerala #rjshifin #rjchinju #kerala #rain

Subscribe