पञ्चदशोऽध्याय: (पुरुषोत्तमयोग:)

Dec 14, 2017, 06:52 AM

श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसम्वादे ‘पुरुषोत्तमयोगो’ नाम पञ्चदशोऽध्यायः।