اهل توویترم

C

با اقتباس از شعر حمید مشهدی و کسب اجازه از روان پاک سهراب سپهری #اهلتوییترم

Feb 16, 2012, 03:19 PM
1 comment
You need to be to post a comment
__shaape

__shaape - over 5 years ago

خیلی خوب بود :))) ایول