اهل توویترم

C

با اقتباس از شعر حمید مشهدی و کسب اجازه از روان پاک سهراب سپهری #اهلتوییترم

over 4 years ago
1 comment

__shaape

__shaape - over 4 years ago

خیلی خوب بود :))) ایول