ಅರಮನೆ ದಸರಾದ ಹಲವು ವಿಚಾರ with RJ Bhavana !!..

Oct 13, 2018, 06:18 AM

ಅರಮನೆಯ ದರ್ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ’ಗಿರಳಿ ಮೀಸೆ’ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲೋ ಸಿದ್ದೇ ಗೌಡ #RedFM #RJBhavana ಜೊತೆ 

#mysuru #dasara #giralimeese #mustache #Siddegowda #Maharaja #YadhuveerKrishnadattaChamarajaWadiyar #palace #mysurupalace #darbar #SrikantadattaNarasimhaRajaWadiyar #mastmajaamadi