Chabhi kahan hai? *@#** mein daal liye ho chabhi?

Nov 29, 2019, 11:53 AM
Konsi situaton mein konse Memes ?