08-Chinese phrases-mandarin-week days

*Notes
**week days in Chinese= week + 1,2,3,4,5,6,day(Sunday)
(formal)
Monday=星期一 = xīng qī yī
Tuesday=星期二 = xīng qī èr
Wednesday =星期三=xīng qī sān
Thursday=星期四=xīng qī sì
Friday=星期五=xīng qī wǔ
Saturday=星期六=xīng qī lìu
Sunday=星期天=xīng qī tiān
(informal)
Monday=周一 =zhōu yī
Tuesday=周二 =zhōu èr
Wednesday=周三=zhōu sān
Thursday=周四=zhōu sì
Friday=周五=zhōu wǔ
Saturday=周六=zhōu lìu
Sunday=周日=zhōu rì
last monday= 上周一 = shàng zhōu yī
this monday= 这周一 = zhè zhōu yī
next monday= 下周一 = xià zhōu yī
**Week=星期=xīng qī (formal)=周=zhōu(informal)
**Day=天=tiān(formal)=日=rì (informal)
**last = 上 = shàng
**this = 这 = zhè
**next = 下 = xià
-----there isn't much different between formal and informal, they are both used very often. #ChinesePhrases #mandarin #WeekDays
almost 4 years ago

HiRyo
Sarah老师:您好!
我开始学习中文的时候,an和ang的发音的区别怎么也不知道,但是现在明白了。 我自己多练后,再上传录音的文件。谢谢您的建议!
HiRyo over 3 years ago
HiRyo
请给我评价我的发音,好吗。 下面的句子里有错误,是不是?
HiRyo over 3 years ago