10-Chinese phrases-Mandarin-Weather

10-Chinese phrases-Mandarin-Weather
*Notes:
weather= 天气= tiān qì
good=好= hǎo
very= 很= hěn
very good= 很好= hén hǎo (if two 3th tones together, first one change to 2nd tone, remember?)
bad= 坏= huài
very bad= 很坏= hěn huài
**The weather is very good today=今天天气很好=jīn tiān tiān qì hén hǎo
sunny= 晴朗 = qíng lǎng
raining= 下雨= xià yǔ
foggy= 有雾= yǒu wù
windy= 有风= yǒu fēng
cloudy= 多云 =duō yún
thundershower= 雷阵雨= léi zhèn yǔ
lightning= 闪电= shǎn diàn
typhoon= 台风= tái fēng
**it's sunny today= 今天天气晴朗= jīn tiān tiān qì qíng lǎng
hot= 热= rè
cold= 冷 = lěng
cool= 凉爽 = liáng shuǎng
comfortable= 舒适= shū sh̀ì
degree= 度 = dù
**it's 35 degree today, very hot.=今天35 度,很热= jīn tiān 35 dù, hěn rè.
#ChinesePhrases #Mandarin #Weather
almost 4 years ago, Rawai, Mueang Phuket, Thailand