Shinjuku Gyouen Green House

Sep 07, 2013, 12:57 PM, Shinjuku, Tokyo, Japan