Jay at JZ Brat

Jan 18, 2012, 10:57 AM, Shibuya, Tokyo, Japan