โรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

Aug 02, 2014, 02:50 AM

สายด่วนภูมิคุ้มกัน โทร. 084 1250585 Line ID: siam85 เมื่ออายุมากขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมสมดลของร่างกายจะทำงานซับซ้อนยิ่งขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของระบบนี้คือ อาหาร อาหารเสริม และยาที่เรากิน ตลอดจนความเครียดต่างๆ ในชีวิตประจำัวัน

        แม้เราจะพยายามควบคุมระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างสมดุล  แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้  บางครั้งระบบภูมิคุ้มกันอาจทำลายเนื้อเยื่อปกติของร่างกายเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม หรือเกิดปฏิกิริยากับสิ่งที่ไม่มีอันตราย เช่น ละอองเกสร บางครั้งกลับไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งกระตุ้นที่เป็นอันตราย  กระบวนการเหล่านี้มักทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อปกติ ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเป็นต้นเหตุของโรคหลายชนิด #ภูมิคุ้มกัน #อีสาน