The sacrifice of praise

Aug 02, 2014, 07:15 PM, Fenton, MI, United States