at the bus in shanghai

Jul 03, 2015, 12:13 PM, Shanghai, Shanghai Shi, China