08-Chinese phrases-mandarin-week days

Oct 14, 2011, 03:58 AM

Notes *week days in Chinese= week + 1,2,3,4,5,6,day(Sunday)

(formal) Monday=星期一 = xīng qī yī Tuesday=星期二 = xīng qī èr Wednesday =星期三=xīng qī sān Thursday=星期四=xīng qī sì Friday=星期五=xīng qī wǔ Saturday=星期六=xīng qī lìu Sunday=星期天=xīng qī tiān

(informal) Monday=周一 =zhōu yī Tuesday=周二 =zhōu èr Wednesday=周三=zhōu sān Thursday=周四=zhōu sì Friday=周五=zhōu wǔ Saturday=周六=zhōu lìu Sunday=周日=zhōu rì

last monday= 上周一 = shàng zhōu yī this monday= 这周一 = zhè zhōu yī next monday= 下周一 = xià zhōu yī

*Week=星期=xīng qī (formal)=周=zhōu(informal) *Day=天=tiān(formal)=日=rì (informal) *last = 上 = shàng *this = 这 = zhè **next = 下 = xià

-----there isn't much different between formal and informal, they are both used very often. #mandarin