10-Chinese phrases-Mandarin-Weather

C

10-Chinese phrases-Mandarin-Weather

*Notes:

weather= 天气= tiān qì

good=好= hǎo

very= 很= hěn

very good= 很好= hén hǎo (if two 3th tones together, first one change to 2nd tone, remember?)

bad= 坏= huài

very bad= 很坏= hěn huài

**The weather is very good today=今天天气很好=jīn tiān tiān qì hén hǎo

sunny= 晴朗 = qíng lǎng

raining= 下雨= xià yǔ

foggy= 有雾= yǒu wù

windy= 有风= yǒu fēng

cloudy= 多云 =duō yún

thundershower= 雷阵雨= léi zhèn yǔ

lightning= 闪电= shǎn diàn

typhoon= 台风= tái fēng

**it's sunny today= 今天天气晴朗= jīn tiān tiān qì qíng lǎng

hot= 热= rè

cold= 冷 = lěng

cool= 凉爽 = liáng shuǎng

comfortable= 舒适= shū sh̀ì

degree= 度 = dù

**it's 35 degree today, very hot.=今天35 度,很热= jīn tiān 35 dù, hěn rè.

#ChinesePhrases #Mandarin #Weather

Oct 16, 2011, 04:42 AM, Rawai, Mueang Phuket, Thailand
You need to be to post a comment