ಸಾವಿರಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಶಿವಕುಮಾರ್ red talent hunt show ನಲ್ಲಿ Rj Rashmi

Dec 05, 2017, 12:23 PM

ಸಾವಿರಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಶಿವಕುಮಾರ್ red talent hunt show ನಲ್ಲಿ Rj Rashmi