chap2:81-85

Feb 22, 2012, 01:29 PM

81 谁 都怕 别人 瞧不起 自己。 81 shuí dōu pà biérén qiáobùqǐ zìjǐ。

82 一 进入 冬季,保暖 内衣 就 热销 起来了。 82 yī jìnrù dōngjì,bǎonuǎn nèiyī jiù rèxiāo qǐláile。

83 这孩子 总 在外面 惹祸,太 让 妈妈 操心 了。 83 zhèháizi zǒng zàiwàimian rěhuò,tài ràng māma cāoxīn le。

84 谁 要是 说 自己 没 撒过谎,那么 现在 就是 在 撒谎。 84 shuí yàoshi shuō zìjǐ méi sāguòhuǎng,nàme xiànzài jiùshì zài sāhuǎng。

85 他 二话不说,三下五除二 就 把 这件事 处理 完了。 85 tā èrhuà bùshuō,sānxiàwǔchúèr jiù bǎ zhèjiànshì chǔlǐ wánle。

#发音练习