65 ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪರವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ Starsawards week ಕೇಳಿ #RjRashmi ಜೊತೆ

Jul 04, 2018, 12:33 PM

65 ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪರವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ Starsawards week ಕೇಳಿ #RjRashmi ಜೊತೆ