65 ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪರವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ Starsawards week ಕೇಳಿ #RjRashmi ಜೊತೆ (2)

Jul 06, 2018, 11:55 AM

65 ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪರವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ Starsawards week ಕೇಳಿ #RjRashmi ಜೊತೆ