Flying Fox Bat - Anna

Oct 17, 2012, 10:45 AM, Yukon, OK, United States