Vampire Bat - Ella

Oct 23, 2012, 08:48 AM, Yukon, OK, United States