Spear-Nosed Bat - Jacy L

Nov 05, 2013, 09:39 AM, Yukon, OK, United States