Seriously amazing

Aug 20, 2014, 10:01 PM, Minato, Tokyo, Japan