ಅರಮನೆ ದಸರಾದ ಹಲವು ವಿಚಾರ : ಆಯುಧಪೂಜೆ ಯಂದು ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಡಿಯುತ್ತೆ ವಿಶೇಷಪೂಜೆ Prahalad rao with RJBhavana.

Oct 18, 2018, 12:15 PM

ಅರಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಪೂಜೆ ಯಂದು ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಡಿಯುತ್ತೆ ವಿಶೇಷಪೂಜೆ!!… ಯಾಕೆ??.. ಅಂತ Prahalad Rao ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ #RedFM #RJBhavana ಜೊತೆ

#RedFm #redambari08.. #Day8 #MorningVibes #exclusive #redfm #muysuru #redambari #Superhitsmasala #magestic #puja #RJBhavana #mysuru #dasara #aayudhapuje  #ambari #elephants #difference #PrahaladRao #Maharaja #YadhuveerKrishnadattaChamarajaWadiyar #palace #mysurupalace #darbar #SrikantadattaNarasimhaRajaWadiyar #mastmajaamaadi