" పెళ్ళాడే బొమ్మ " లో సుశీలమ్మ పాడిన " ప్రభూ నిలిచేను నీకై దీననై "

Sep 05, 2015, 04:37 AM

1976 లో వచ్చిన ఊర్వశీ మూవీస్ వారి - " పెళ్ళాడే బొమ్మ " లో సుశీలమ్మ పాడిన " ప్రభూ నిలిచేను నీకై దీననై " రచన- గోపి , సంగీతం- సత్యం