1981-- " బంగారు బాట " లో " బిదురు విజయశ్రీ " గారు , ఎన్ రాములు కలసిపాడిన " నా వయసు పదహారేళ్లు.. " రచన సి హెచ్ పి ప్రసాద్ , సంగీతం - ఘంటసాల విజయకుమార్

May 09, 2017, 05:43 AM

1981--లో వచ్చిన " బంగారు బాట " చిత్రములో " బిదురు విజయశ్రీ " గారు , ఎన్ రాములు కలసిపాడిన " నా వయసు పదహారేళ్లు.. " రచన సి హెచ్ పి ప్రసాద్ , సంగీతం - ఘంటసాల విజయకుమార్